Käyttöehdot

VERSIO 27. LOKAKUUTA 2015
PALVELUJEN TOIMITUS

Nordic Legal Entity Identifier AB, ruotsalainen osakeyhtiö (jatkossa 'NordLEI') on LEI-palvelujen toimittaja Pohjoismaissa ja Baltian alueella. NordLEI toimii yhteistyössä GMEI-palvelun kanssa ja toimittaa yhdessä sen kanssa LEI-tunnisteita NordLEIn LEI-tunnisteiden rekisteröijille (käyttäjät).

NordLEI toimii palveluntoimittajana GMEI-palvelun puolesta. GMEI-palvelu on Maailmanlaajuisen oikeushenkilöiden tunnistusjärjestelmän (GLEIS) hyväksymä esi-LOU (paikallinen toimintayksikkö).

NordLEIn rekisteröidyllä käyttäjällä (käyttäjä) on suora asiakassuhde NordLEIn kanssa, ja hänelle toimitetaan vastaavasti GMEI-palvelun myöntämiä ja ylläpitämiä LEI-tunnisteita näiden ehtojen mukaisesti.

NordLEI käsittelee ja siirtää edelleen LEI-tunnisteen rekisteröinnin ja ylläpidon käyttämällä NordLEIn webportaalia (www.nordlei.org) ja tai joukkolatauspalveluja. NordLEIn webportaali ja joukkolataus tallentavat kaikki vaadittavat kentät (referenssitiedot), jotka tarvitaan LEI-tunnisteiden rekisteröintiin. Lisäksi NordLEI säilyttää käyttäjätilejä ja laskutustietoja, jotka liittyvät suoraan asiakassuhteeseen LEI-tunnuksen rekisteröijän (käyttäjä) kanssa.

Tulevaisuudessa NordLEI käsittelee prosessia akkreditoituna paikallisena toimintayksikkönä (LOU) GLEIS-järjestelmässä ja nämä käyttöehdot päivitetään tarvittaessa.

HINNOITTELU JA LASKUTUS

NordLEI noudattaa ja laskuttaa asiakkailtaan alla esitettäviä vakiohintoja.

LEI-ensirekisteröinnin hinta on 117 USD + sovellettava ALV ja se on maksettava välittömästi sen jälkeen, kun asiakas on rekisteröinyt tilauksen. Pisimmillään NordLEI pitää maksamattoman tilauksen avoimena 30 päivän ajan, minkä jälkeen tilauksen katsotaan erääntyneen. NordLEI lähettää tilausvahvistukset ja kuitit vain pdf-muotoisina asiakirjoina sähköpostin välityksellä käyttäjälle. Lisätietoja hinnoittelusta on luettavissa hinnoittelusivulla.

Ennen 12 kuukauden ylläpitojakson päättymistä NordLEI ottaa yhteyttä rekisteröijään (käyttäjä) muistuttaakseen LEI-tunnuksen ylläpidon tarpeellisuudesta. Vuosittainen ylläpitomaksu on kirjoitushetkellä 97 USD + sovellettava arvonlisävero ja sitä voidaan muuttaa.

Jos LEI-tunnistetta ei ylläpidetä, se lakkaa olemasta voimassa, jolloin sitä ei enää voida käyttää säänneltyyn raportointiin ja muuhun käyttöön. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on määrittänyt, ettei LEI-tunnistetta, jota ei ole määräpäivään mennessä uusittu ja ylläpidetty, voida hyväksyä Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR) mukaiseen tapahtumaraportointiin. Lisätietoja LEI-tunnisteiden voimassaolosta ja käytöstä on kohdassa TIETOJA LEI-TUNNISTEESTA.

NordLEI soveltaa arvonlisäveroa Ruotsin palveluja koskevien arvonlisäverosäännösten mukaisesti Euroopan Unionin jäsenmaihin ja muihin maailman maihin. NordLEI luottaa käyttäjän rekisteröimään ALV-numeroon ja laskutustietoihin, jotka voivat poiketa LEI-tunnisteen haltijan tiedoista. NordLEI ei toimita mitään muita verotodistuksia eikä anna vastauksia arvonlisäverokysymyksiin tai vastaaviin.

Jos maksaja on rekisteröitynyt Euroopan Unionin jäsenmaassa, NordLEI toteuttaa kohtuullisessa laajuudessa toimenpiteet EU:n ALV-numeron olemassa- ja voimassaolon tarkistamiseksi. Jos käyttäjä ei voi esittää Euroopan Unionin ALV-numeroa rekisteröintihetkellä, NordLEI pidättää täysimääräisen Ruotsin arvonlisäveron, joka on tällä hetkellä 25 %. Jos käyttäjä voi esittää voimassa olevan EU:n ALV-numeron, maksajan on ilmoitettava arvonlisävero paikallisesti niin kutsutun käännetyn verovelvollisuuden periaatteen mukaisesti. Tilausvahvistus ja kuitti sisältävät kaikki tarvittavat EU:n arvonlisäverotustiedot.

Rekisteröijä (käyttäjä) hyväksyy tilausvahvistusten ja kuittien sähköisen toimittamisen omalta osaltaan ja jokaisen sellaisen laskutuksen vastaanottajan puolesta, jonka hän on rekisteröinyt NordLEI-portaaliin tai joukkorekisteröintiprosessia käyttämällä.

Maksaja suorittaa maksun välittömästi saadun tilausvahvistuksen (-vahvistusten) mukaisesti. Palvelujen perusvaluutta on USD. Vaihtoehtoisesti maksettava summa on laskettuna valuutoille EUR, SEK, DKK ja NOK, ja vaihtoehtoista summaa voidaan käyttää maksajan näin halutessa. Epäselvyyksien välttämiseksi täysi maksu määritetään NordLEIlle maksetun nettomäärän mukaan kaikkien verojen, lähettäjän pankkimaksujen, valuutanvaihtopalkkioiden ja pankkien välisten palvelumaksujen jälkeen.

Jos NordLEI ei ole saanut koko maksua tilausvahvistuksen mukaisesti, NordLEI pidättää itsellään oikeuden poistaa tilauksen.

NordLEI lähettää kaikki tilausvahvistukset ja kuitit PDF-dokumentteina sähköpostitse. Kuitit sisältävät laskutustiedot ja tiedot, jotka LEI-rekisteröijä (käyttäjä) on rekisteröintihetkellä antanut käyttäen NordLEIn Internet-portaalia tai joukkorekisteröintimallia.

TUNTEMISVELVOLLISUUS JA LEI-TUNNISTEEN SOVELLETTAVUUS

Yhteisön oikeus hakea ja vastaanottaa LEI-tunniste määritellään laajasti paikallisten toimintayksiköiden (LOU) toimintaperiaatteiden suosituksessa 8, joka on saatavilla osoitteessa http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Useimmissa tapauksissa paikallisen kaupparekisterin (tai vastaavan) rekisteröimän yhteisön tuntemismenettelyprosessi tapahtuu suoraviivaisesti julkisia lähteitä käyttämällä. On kuitenkin olemassa yhteisöjä, jotka haluavat hakea LEI-tunnistetta mutta jotka eivät paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti ole erillisiä juridisia oikeushenkilöitä. Niiden voidaan sallia olevan erillisiä LEI-tunnisteen haltijoita, jos ne täyttävät riittävät edellytykset osallistua sellaisina taloudellisina vastapuolina, joilla on tapahtumaraportoinnin velvoite (EMIR, Dodd-Frank Act tai vastaava lainsäädäntö). Esimerkiksi rahastot, valtion virastot ja kunnat, jotka pystyvät tekemään riippumattomia rahoitustoimia, voivat saada LEI-tunnisteen.

NordLEI-portaali tukee tietojen toimittamista yksilöidyille yhteisöille, kuten rahastoille. Katso GMEI-palvelun portaalista kohta - Fund Guidance document (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_FundsModel_v2_Feb2013.pdf)

LEI-REKISTERÖIJÄN (KÄYTTÄJÄN) VELVOITTEET

LEI-tunnisteen rekisteröijä (käyttäjä) vastaa referenssitietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee kaikkia tapauksia riippumatta siitä, hakeeko LEI-tunnisteen rekisteröijä (käyttäjä) tunnistetta itselleen tai liitännäisyhteisölle tai toimiiko hän jonkin osapuolen edustajana. Viitetiedot lähettämällä LEI-rekisteröijä (käyttäjä) takaa tietojen oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessiin.

Käyttäjä, joka tekee hakemuksen, vakuuttaa olevansa rekisteröidyn yhteisön valtuutettu edustaja, joko käyttäjän roolissa yrityksen työntekijänä tai toimihenkilönä tai toimimalla liitännäisyhteisön puolesta (ns. ensisijainen rekisteröinti). Erityistapauksissa NordLEI saattaa joutua pyytämään tarvittaessa lisätietoja.

Kolmannen osapuolen rekisteröintiä tekevillä asiamiehillä ja edustajilla (ns. avustettu rekisteröinti) tulee olla asianmukainen valtuutus, esim. valtakirja, yleiset ehdot tai vastaavat oikeudelliset edellytykset. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tämä valtuutus, kun hän rekisteröi LEI-hakemuksen NordLEI-portaalin ja/tai joukkorekisteröintiprosessin avulla. NordLEIllä on oikeus pyytää lisäasiakirjoja tarpeen mukaan.

NordLEI pidättää itsellään oikeuden pyytää kirjallisia/skannattuja lisätietoja LEI-hakijalta (käyttäjä), esim. saada käyttöönsä asiakirjoja, joilla varmistetaan, että yhteisön puolesta rekisteröintiä tekevällä kolmannella osapuolella on asianmukainen valtuutus.

Rekisteröijä (käyttäjä) on velvollinen ilmoittamaan NordLEIlle kaikista mahdollisista muutoksista rekisteröidyn yhteisön tiedoissa, joiden vuoksi LEI-viitetietoihin on tarpeen tehdä muutoksia yritystoiminnan seurauksena, esim. sulautuminen, purkautuminen, hankinta tai muu muutos. Tämä tulee tehdä jatkuvasti ja samassa yhteydessä LEI-viitetietojen vuotuisen ylläpidon ja uudelleen validoinnin kanssa.

Rekisteröijän (käyttäjän) on varmistettava, että LEI-hakemus on yksilöivä ja hänen tulee olla tietoinen myös siitä, että kullekin juridiselle yksikölle voidaan myöntää vain yksi LEI-tunniste. Jos tuntemismenettelyprosessi osoittaa, että toinen LEI-tunniste on rekisteröitynä (tai rekisteröinti on vireillä), rekisteröijän (käyttäjän) hakemus evätään. Ensimmäiseen LEI-tunnisteen hakemukseen sovellettavat maksut veloitetaan kuitenkin NordLEIn tekemästä työstä.

NORDLEIN VELVOITTEET

NordLEI varmistaa, että käyttäjän toimittamat viitetiedot ovat täydelliset. Käyttäjän toimittamat viitetiedot välitetään edelleen GMEI-palveluun, joka sen jälkeen tarkistaa, että hakemuksen tehnyt yhteisö on olemassa, käyttämällä julkisesti saatavilla olevia lähteitä, esim. yritysten rekisteritiedot, julkiset verkkosivut ja viralliset asiakirjat.

NordLEI palaa asiaan rekisteröijän (käyttäjän) kanssa mahdollisten epätäydellisten hakemusten osalta tai hakee lisätietoja vahvistaakseen yhteisön laillisuuden, kun julkisesti saatavilla olevat lähteet eivät riitä.

NordLEI ja GMEI-palvelu varmistavat kohtuullisessa laajuudessa, että GMEI-palvelu tai muu esi-LOU (paikallinen toimintayksikkö) ei ole myöntänyt aiempaa LEI-tunnistetta samalle yhteisölle.

JULKISET TIEDOT

LEI-tunnisteen hakija/siirtäjä hyväksyy sen, että kaikki NordLEIn saamat ja vastaanottamat julkiset viitetiedot, jotka sisältyvät rekisteröinti- ja tuntemismenettelyprosessiin, julkaistaan välittömästi ja ovat haettavissa NordLEIn, GMEI-palvelun ja GLEIF-verkkoportaalin kautta.

Jos yhteisön edustaja havaitsee virheellisiä tai vilpillisiä tietoja NordLEIn julkisesti saatavilla olevista tiedoista, häntä pyydetään lähettämään sähköpostia osoitteeseen registrations@nordlei.org tutkimuksen käynnistämiseksi.

YLEISTÄ

Näitä käyttöehtoja voidaan päivittää milloin tahansa. Merkittävistä muutoksista kerrotaan NordLEIn verkkosivuilla uutiskirjeiden osiossa. NordLEI-palvelun käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan näitä käyttöehtoja kaikkina aikoina.

NordLEIn tarjoamiin palveluihin sovelletaan Ruotsin lakeja, ja kaikki oikeudelliset prosessit tapahtuvat Ruotsin tuomioistuimissa.