Käyttöehdot

VERSIO 3. TOUKOKUUTA 2022

1. PALVELUN TOIMITUS

Nordic Legal Entity Identifier AB, yritystunnus 556708-1699, ruotsalainen osakeyhtiö (NordLEI) on akkreditoitu LOU (paikallinen toimintayksikkö) Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) -järjestelmässä ja tarjoaa LEI-palveluja asiakkailleen (Käyttäjä).

GLEIS-järjestelmää valvoo ja tukee Global Legal Entity Identifier Foundation -säätiö (GLEIF).

NordLEI tarjoaa LEI-palveluita NordLEI:n verkkosivustolla www.nordlei.org keräämällä LEI-tunnuksen edellyttämät oikeushenkilön viitetiedot (LE-RD). Tämän lisäksi NordLEI säilyttää tunniste-, yhteys- ja laskutustiedot, jotka liittyvät suoraan asiakassuhteeseen Käyttäjän kanssa.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä hyväksyy sen, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään NordLEI:n tietosuojakäytännössä www.nordlei.org/privacy-policy (Tietosuojakäytäntö) kuvatulla tavalla. Tietosuojakäytännöstä ilmenee, miten NordLEI käsittelee ja käyttää henkilötietoja sekä miten Käyttäjän koskemattomuus suojataan NordLEI:n palveluita käytettäessä.

2. ASIANMUKAINEN HUOLELLISUUS JA LEI-SOVELLETTAVUUS

Yhteisön oikeus hakea ja saada LEI-tunnus on määritelty laajasti paikallisen toimintayksikön (LOU) periaatteiden suosituksessa 8, joka on saatavilla osoitteessa www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Useimmissa tapauksissa paikalliseen kaupparekisteriin (tai vastaavaan) rekisteröidyn yhteisön due diligence -prosessi (asianmukainen, huolellinen läpikäynti ennen ostoa) tapahtuu suoraviivaisesti käyttämällä julkisia lähteitä. On kuitenkin joitakin yhteisöjä, jotka haluavat hakea LEI-tunnusta ja jotka eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä toimivaltansa sääntöjen ja lakien mukaan. Nämä voidaan hyväksyä Käyttäjiksi, jos ne täyttävät riittävät ehdot sellaisina rahoituksen vastapuolina, jotka ovat velvollisia raportoimaan liiketoimistaan (EMIR:in, Dodd-Frank Act:in tai vastaavan lainsäädännön alaisuudessa), esim. elinkeinonharjoittajat, rahastot ja rekisteröidyt yhteisyritykset, jotka voivat tehdä itsenäisiä rahoitustoimia ja ovat oikeutettuja saamaan LEI-tunnuksen.

3. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjä on vastuussa oikeushenkilön viitetietojen (LE-RD) oikeellisuudesta. Tämä pätee kaikissa tapauksissa riippumatta siitä, toimiiko Käyttäjä hakijana omasta puolestaan, tytäryhtiön puolesta vai edustajana tai valtakirjan perusteella. Lähettäessään tiedot Käyttäjä takaa niiden oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessissa. NordLEI varaa itselleen oikeuden pyytää lisäasiakirjoja.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan NordLEI:lle kaikista rekisteröidyn yhteisön muutoksista, jotka edellyttävät oikeushenkilön viitetietojen muuttamista GLEIS:issä määritellyn oikeushenkilöä koskevan tapahtuman (Oikeushenkilötapahtumat) vuoksi. Joitakin havainnollistavia esimerkkejä esitetään näiden käyttöehtojen liitteessä 1, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Tämä on tehtävä jatkuvasti ja oikeushenkilön viitetietojen vuosittaisen uusimisen ja tarkistuksen yhteydessä. Pakottava laki tai sisäinen LOU-valvonta voivat vaatia NordLEI:tä muuttamaan oikeushenkilön viitetietoja.

Käyttäjän on varmistettava, että LEI-hakemus on ainutkertainen, ja hän on myös tietoinen siitä, että jokaiselle oikeushenkilölle voidaan myöntää vain yksi (1) LEI-tunnus eli että on olemassa kielto pyytää toista LEI-tunnusta joko NordLEI:stä tai jostakin muusta paikallisesta toimintayksiköstä. Jos asianmukaisen huolellisuuden Due Diligence -prosessi osoittaa, että toinen LEI-tunnus on rekisteröity (tai rekisteröitävänä), Käyttäjän pyyntö hylätään. Ensimmäisestä LEI-hakemuksesta aiheutuvat maksut kuitenkin peritään NordLEI:n tekemästä työstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Käyttäjän on toimitettava ja tarkistettava oikeushenkilön viitetiedot vähintään kerran vuodessa.

Kolmas osapuoli voi haastaa Käyttäjän oikeushenkilön viitetiedot. Sellaisessa tapauksessa Käyttäjä on velvollinen välittömästi ja ilman viiveitä antamaan tukensa ja toimittamaan NordLEI:lle kaikki pyydetyt asiakirjat ja tekemään muut toimenpiteet, jotta NordLEI:lle on puolestaan mahdollista täyttää palvelutasovelvoitteensa GLEIFiä kohtaan.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että LEI-tunnuksen myöntämiseen ja vuosittaiseen uusimiseen/tarkistukseen sovelletaan GLEIF:n asettamia vaatimuksia.

Käyttäjän on suoritettava vuosittainen maksu LEI-tunnuksen uusimisesta.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että GLEIF pidättää itselleen oikeuden pyytää LEI-tunnuksen siirtämistä toiseen paikalliseen toimintayksikköön (LOU).

Käyttäjä on tietoinen siitä, että käyttäjätiliin liittyvät LEI-tunnukset voidaan siirtää NordLEI:lle tai muulle yhteistyössä toimivalle LOU:lle myöhempien ylläpitotoimien suorittamiseksi.

4. HINNOITTELU JA LASKUTUS

NordLEI noudattaa alla esitettyjä hintoja ja veloittaa asiakkailta niiden mukaiset vakiomaksut.

Ensimmäisen NordLEI:n kautta tapahtuvan LEI-tunnuksen myöntäminen tai vuosittainen uusiminen julkistetaan hinnoittelusivulla www.nordlei.org/support-pricing ja se maksetaan välittömästi, Käyttäjän rekisteröityä tilauksen. NordLEI pitää maksamattoman tilauksen avoimena, kunnes maksu on vastaanotettu tai se vanhenee maksamatta jättämisen jälkeen. NordLEI lähettää tilausvahvistukset ja kuitit vain PDF-dokumentteina sähköpostitse Käyttäjälle.

NordLEI ei käsittele LEI-tunnuksen myöntämistä tai uusimista ennen kuin maksu on vastaanotettu.

NordLEI soveltaa soveltuvin osin arvonlisäveroa Ruotsin ALV-säännösten mukaisesti palvelujen tarjoamiseen Ruotsissa, EU:n jäsenvaltioissa ja muualla maailmassa. NordLEI luottaa Käyttäjän rekisteröimän maksavan yhteisön (Maksaja) ALV-numeroon ja laskutustietoihin, jotka voivat poiketa LEI-tunnuksen Käyttäjän tiedoista. NordLEI ei tarjoa mitään muita verotodistuksia, arvonlisäverokyselyjä tai vastaavia.

Jos Maksaja on rekisteröity EU:n jäsenvaltioon, NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin vahvistamaan, että EU-arvonlisäverotunniste on olemassa ja voimassa. Jos Käyttäjä ei voi esittää EU:n ALV-tunnistetta rekisteröinnin yhteydessä, NordLEI pidättää ja perii maksun yhteydessä täyden ruotsalaisen arvonlisäveron, tällä hetkellä suuruudeltaan 25 %. Jos Käyttäjä pystyy esittämään voimassa olevan EU-arvonlisäverotunnisteen, Maksaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveron paikallisesti ns. käänteisen maksun periaatteen mukaisesti. Tilausvahvistus ja kuitti sisältävät kaikki tarvittavat EU-arvonlisäverotiedot.

Käyttäjä hyväksyy tilausvahvistusten ja kuittien sähköisen lähettämisen omasta ja kaikkien rekisteröimiensä laskutuksen vastaanottajien puolesta NordLEI-sivustolla.

Maksajan on suoritettava maksu välittömästi vastaanotetun tilausvahvistuksen (-vahvistusten) mukaisesti, jotta LEI-tunnuksen myöntämisessä tai uusimisessa ei tapahdu viivettä, ja Maksaja voi valita suorittamansa maksun määrät ja valuutat jostakin vaihtoehdosta sivustolla www.nordlei.org/support-pricing . Epäilysten välttämiseksi täysi maksu määritellään NordLEI:lle maksetuksi nettomääräksi verojen, lähettäjän pankkimaksujen, valuutanvaihtopalkkioiden ja pankkienvälisten palvelumaksujen jälkeen.

Jos NordLEI ei ole saanut täyttä maksua tilausvahvistuksen mukaisesti riittävän nopeasti, NordLEI pidättää oikeuden poistaa tilauksen.

NordLEI voi tarkistaa maksuaikataulunsa ja yksipuolisesti päättää ja julkistaa uudet maksunsa.

5. NORDLEIN VELVOLLISUUDET

NordLEI validoi Käyttäjän ilmoittamat oikeushenkilön viitetiedot. Tämä merkitsee hakevan oikeushenkilön olemassaolon tarkistamista käyttäen julkisia lähteitä, kuten yritysrekisterin tietoja, julkisia sivustoja ja virallisia asiakirjoja.

NordLEI ottaa Käyttäjään yhteyttä, mikäli hakemus on puutteellinen tai pyytääkseen lisätietoja oikeushenkilön kelvollisuuden vahvistamiseksi, jos julkiset lähteet eivät tähän riitä.

NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että toinen paikallinen toimintayksikkö (LOU) ei ole aiemmin myöntänyt LEI-tunnusta samalle oikeushenkilölle.

Oikeushenkilöllä on oikeus pyytää LEI-tunnuksensa siirtoa toiselle paikalliselle (oikeushenkilön nimeämälle) toimintayksikölle ja/tai sallia toisen paikallisen toimintayksikön pyytää puolestaan tällaista siirtoa.

Oikeushenkilötapahtumien LEI-validoinnin päätyttyä oikeushenkilön viitetiedot päivitetään sovitun ajan pituisen haasteen käsittelyn aikana GLEIF:n ja paikallisen toimintayksikön välisen nykyisen palvelutasosopimuksen (SLA) mukaisesti.

Jos kolmas osapuoli haastaa Käyttäjän oikeushenkilön viitetiedot, NordLEI ilmoittaa asiasta Käyttäjälle ja validoi haasteen. Haaste voidaan hyväksyä ja julkistaa, korjata ja julkistaa tai hylätä.

6. JULKISET TIEDOT

Käyttäjä hyväksyy, että kaikki NordLEI:n rekisteröinnin ja due diligence -menettelyn osana hankkimat ja saamat julkiset ja yksityiset viitetiedot julkistetaan välittömästi ja ne ovat soveltuvilta osin haettavissa NordLEI:n ja GLEIF:n verkkosivuilta.

Jos oikeushenkilön edustaja havaitsee virheellisiä tai vilpillisiä tietoja NordLEI:n julkisesti saatavilla olevista tiedoista, hänen on oltava yhteydessä sivustoon support@nordlei.org käynnistääkseen tiedustelun.

7. KAUSI JA PÄÄTTYMINEN

Näiden Ehtojen alainen sopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä tai NordLEI purkaa sen tai muulla tavoin päättää sopimuksen voimassaolon (joko täysin tai vain paikallisen toimintayksikön ominaisuudessa). Ilmoitus päättymisestä tulee lähettää kirjallisena päättävän osapuolen toimesta ja päättyminen tulee voimaan, kun ei-päättävä osapuoli vahvistaa vastaanottamisen.

Päättyminen on mahdollista, kun (i) Käyttäjän LEI-tunnus siirretään toiselle paikalliselle toimintayksikölle tai GLEIF:ille, (ii) Käyttäjä luopuu tilastaan LEI-tunnuksella varustettuna oikeushenkilönä tai (iii) LEI-tunnus poistetaan johtuen siitä, että Käyttäjä ei täytä vaatimuksia uudelleenvalidoinnin yhteydessä.

Välitön päättyminen on mahdollista (i) sopimusvelvoitteiden vakavien tai toistuvien rikkomusten yhteydessä, joita ei voi korjata tai joiden korjaamisesta on kieltäydytty kohtuullisessa korjausajassa, tai (ii) siinä tapauksessa, että NordLEI:n pääsopimus GLEIF:in kanssa päättyy (jolloin NordLEI ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita tällainen päättyminen aiheuttaa).

8. YLEISTÄ

NordLEI:n hyvityskäytäntö on nähtävissä osoitteessa www.nordlei.org/refund-policy.

Näitä Ehtoja voidaan päivittää milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle hänen kirjautuessaan NordLEI:n verkkosivustolle. NordLEI:n palvelujen Käyttäjät ovat aina laillisesti velvoitettuja noudattamaan näitä Ehtoja.

Nämä Ehdot sekä niihin liittyvät liitteet katsotaan toteutetuiksi englanninkielisinä. Jos englanninkielisen alkuperäisversion ja käännösten välillä on eroja, sovelletaan englanninkielistä alkuperäistä versiota. Näihin Ehtoihin mahdollisesti tehtävät huomautukset tulee tehdä englanninkielisinä.

NordLEI:n tarjoamat palvelut ovat Ruotsin lakien alaisia ja kaikki mahdolliset oikeustoimet tapahtuvat Ruotsin oikeusistuimissa.