Käyttöehdot

VERSIO 25. TOUKOKUUTA 2018
PALVELUJEN TOIMITUS

Nordic Legal Entity Identifier AB, ruotsalainen osakeyhtiö (jatkossa 'NordLEI') on LEI-palvelujen toimittaja Pohjoismaissa ja Baltian alueella. NordLEI toimii yhteistyössä GMEI Utilityn kanssa.

GMEI Utility on maailmanlaajuisen oikeushenkilöiden tunnistusjärjestelmän (GLEIS) hyväksymä LOU (paikallinen toimintayksikkö).

NordLEI:n rekisteröidyllä käyttäjällä (käyttäjä) on suora asiakassuhde NordLEI:n kanssa, ja hänelle toimitetaan vastaavasti GMEI Utilityn myöntämiä ja ylläpitämiä LEI-tunnuksia näiden ehtojen mukaisesti.

NordLEI käsittelee ja siirtää edelleen LEI-tunnuksen rekisteröinnin ja ylläpidon käyttämällä NordLEI:n webportaalia (www.nordlei.org) ja tai joukkolatauspalveluja. NordLEI:n webportaali ja joukkolataus tallentavat kaikki vaadittavat kentät (referenssitiedot), jotka tarvitaan LEI-tunnusten rekisteröintiin. Lisäksi NordLEI säilyttää käyttäjätilejä ja laskutustietoja, jotka liittyvät suoraan asiakassuhteeseen LEI-tunnuksen rekisteröijän (käyttäjä) kanssa.

Tietosuojakäytäntömme kattaa henkilökohtaisten tietojen hallinnoinnin ja käytön sekä niiden suojauksen palvelujemme käytön yhteydessä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt sen, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.

HINNOITTELU JA LASKUTUS

NordLEI noudattaa ja laskuttaa asiakkailtaan alla esitettäviä vakiohintoja.

Alkuperäisen LEI-rekisteröinnin tai vuotuisen NordLEI:n kautta uusimisen hinta on julkistettu hinnoittelusivulla ja se on maksettavissa heti, kun käyttäjä on rekisteröinyt tilauksen. Pisimmillään NordLEI pitää maksamattoman tilauksen avoinna 30 päivää, minkä jälkeen tilaus raukeaa. NordLEI lähettää käyttäjälle vain tilausvahvistukset ja kuitit pdf-asiakirjoina sähköpostitse. Ennen 12 kuukauden ylläpitojakson päättymistä NordLEI ottaa yhteyttä rekisteröijään (käyttäjä) muistuttaakseen LEI:n voimassaolon uusimisen tarpeellisuudesta.

Ennen 12 kuukauden ylläpitojakson päättymistä NordLEI ottaa yhteyttä rekisteröijään (käyttäjä) muistuttaakseen LEI-tunnuksen ylläpidon tarpeellisuudesta. Vuosittainen ylläpitomaksu on kirjoitushetkellä 80 EUR + sovellettava arvonlisävero ja sitä voidaan muuttaa.

Jos LEI-tunnusta ei ylläpidetä, sen voimassaolo lakkaa, eikä sitä voida käyttää säänneltyyn raportointivelvollisuuteen. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on määrittänyt, ettei LEI-tunnusta, jota ei ole määräpäivään mennessä uusittu ja ylläpidetty, voida hyväksyä Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR) mukaiseen tapahtumaraportointiin.

NordLEI soveltaa arvonlisäveroa Ruotsin palveluja koskevien arvonlisäverosäännösten mukaisesti Euroopan Unionin jäsenmaihin ja muihin maailman maihin. NordLEI luottaa käyttäjän rekisteröimään ALV-numeroon ja laskutustietoihin, jotka voivat poiketa LEI-tunnuksen haltijan tiedoista. NordLEI ei toimita mitään muita verotodistuksia eikä anna vastauksia arvonlisäverokysymyksiin tai vastaaviin.

Jos maksaja on rekisteröitynyt Euroopan Unionin jäsenmaassa, NordLEI toteuttaa kohtuullisessa laajuudessa toimenpiteet EU:n ALV-numeron olemassa- ja voimassaolon tarkistamiseksi. Jos käyttäjä ei voi esittää Euroopan Unionin ALV-numeroa rekisteröintihetkellä, NordLEI pidättää täysimääräisen Ruotsin arvonlisäveron, joka on tällä hetkellä 25 %. Jos käyttäjä voi esittää voimassa olevan EU:n ALV-numeron, maksajan on ilmoitettava arvonlisävero paikallisesti niin kutsutun käännetyn verovelvollisuuden periaatteen mukaisesti. Tilausvahvistus ja kuitti sisältävät kaikki tarvittavat EU:n arvonlisäverotustiedot.

Rekisteröijä (käyttäjä) hyväksyy tilausvahvistusten ja kuittien sähköisen toimittamisen omalta osaltaan ja jokaisen sellaisen laskutuksen vastaanottajan puolesta, jonka hän on rekisteröinyt NordLEI-portaaliin tai joukkorekisteröintiprosessia käyttämällä.

Maksajan tulee suorittaa maksu välittömästi vastaanotettujen tilausvahvistusten mukaisesti, jotta LEI:n myöntämisprosessi tai uusiminen ei viivästy. Maksun voi suorittaa seuraavissa valuutoissa: USD, EUR, SEK, DKK ja NOK. Epäselvyyksien välttämiseksi täysi maksu määritellään NordLEI:lle lähetettynä nettosummana verojen, lähettäjän pankkimaksujen, FX-välityspalkkioiden ja pankkien välisten palvelumaksujen jälkeen.

Jos NordLEI ei ole saanut koko maksua tilausvahvistuksen mukaisesti, NordLEI pidättää itsellään oikeuden poistaa tilauksen.

NordLEI lähettää kaikki tilausvahvistukset ja kuitit PDF-dokumentteina sähköpostitse. Kuitit sisältävät laskutustiedot ja tiedot, jotka LEI-rekisteröijä (käyttäjä) on rekisteröintihetkellä antanut käyttäen NordLEI:n Internet-portaalia tai joukkorekisteröintimallia.

TUNTEMISVELVOLLISUUS JA LEI-TUNNUKSEN SOVELLETTAVUUS

Yhteisön oikeus hakea ja vastaanottaa LEI-tunnus määritellään laajasti paikallisten toimintayksiköiden (LOU) toimintaperiaatteiden suosituksessa 8, joka on saatavilla osoitteessa http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Useimmissa tapauksissa paikallisen kaupparekisterin (tai vastaavan) rekisteröimän yhteisön tuntemismenettelyprosessi tapahtuu suoraviivaisesti julkisia lähteitä käyttämällä. On kuitenkin olemassa yhteisöjä, jotka haluavat hakea LEI-tunnusta, mutta jotka eivät paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti ole erillisiä oikeushenkilöitä. Niiden voidaan sallia olevan erillisiä LEI-tunnuksen haltijoita, jos ne täyttävät riittävät edellytykset osallistua sellaisina taloudellisina vastapuolina, joilla on tapahtumaraportoinnin velvoite (EMIR, Dodd-Frank Act tai vastaava lainsäädäntö). Esimerkiksi rahastot, valtion virastot ja kunnat, jotka pystyvät tekemään riippumattomia rahoitustoimia, voivat saada LEI-tunnuksen.

NordLEI-portaali tukee tietojen toimittamista yksilöidyille yhteisöille, kuten rahastoille. Katso GMEI-palvelun portaalista kohta - Fund Guidance document (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_Funds_Model_20130512.pdf)

LEI-REKISTERÖIJÄN (KÄYTTÄJÄN) VELVOITTEET

LEI-tunnuksen rekisteröijä (käyttäjä) vastaa referenssitietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee kaikkia tapauksia riippumatta siitä, hakeeko LEI-tunnuksen rekisteröijä (käyttäjä) LEI:tä itselleen tai liitännäisyhteisölle tai toimiiko hän jonkin osapuolen edustajana. Viitetiedot lähettämällä LEI-rekisteröijä (käyttäjä) takaa tietojen oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessiin.

Käyttäjä, joka tekee hakemuksen, vakuuttaa olevansa rekisteröidyn yhteisön valtuutettu edustaja, joko käyttäjän roolissa yrityksen työntekijänä tai toimihenkilönä tai toimimalla liitännäisyhteisön puolesta (ns. ensisijainen rekisteröinti). Erityistapauksissa NordLEI saattaa joutua pyytämään tarvittaessa lisätietoja.

Kolmannen osapuolen rekisteröintiä tekevillä asiamiehillä ja edustajilla (ns. avustettu rekisteröinti) tulee olla asianmukainen valtuutus, esim. valtakirja, yleiset ehdot tai vastaavat oikeudelliset edellytykset. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tämä valtuutus, kun hän rekisteröi LEI-hakemuksen NordLEI-portaalin ja/tai joukkorekisteröintiprosessin avulla. NordLEIllä on oikeus pyytää lisäasiakirjoja tarpeen mukaan.

NordLEI pidättää itsellään oikeuden pyytää kirjallisia/skannattuja lisätietoja LEI-hakijalta (käyttäjä), esim. saada käyttöönsä asiakirjoja, joilla varmistetaan, että yhteisön puolesta rekisteröintiä tekevällä kolmannella osapuolella on asianmukainen valtuutus.

Rekisteröijä (käyttäjä) on velvollinen ilmoittamaan NordLEI:lle kaikista mahdollisista muutoksista rekisteröidyn yhteisön tiedoissa, joiden vuoksi LEI-viitetietoihin on tarpeen tehdä muutoksia yritystoiminnan seurauksena, esim. sulautuminen, purkautuminen, hankinta tai muu muutos. Tämä tulee tehdä jatkuvasti ja samassa yhteydessä LEI-viitetietojen vuotuisen ylläpidon ja uudelleen validoinnin kanssa.

Rekisteröijän (käyttäjän) on varmistettava, että LEI-hakemus on yksilöivä ja hänen tulee olla tietoinen myös siitä, että kullekin juridiselle yksikölle voidaan myöntää vain yksi LEI-tunnus. Jos tuntemismenettelyprosessi osoittaa, että toinen LEI-tunnus on rekisteröitynä (tai rekisteröinti on vireillä), rekisteröijän (käyttäjän) hakemus evätään. Alkuperäisen LEI-tunnuksen hakemukseen sovellettavat maksut veloitetaan kuitenkin NordLEI:n tekemästä työstä.

NORDLEI:N VELVOITTEET

NordLEI varmistaa, että käyttäjän toimittamat viitetiedot ovat täydelliset. Käyttäjän toimittamat viitetiedot välitetään edelleen GMEI-palveluun, joka sen jälkeen tarkistaa, että hakemuksen tehnyt yhteisö on olemassa, käyttämällä julkisesti saatavilla olevia lähteitä, esim. yritysten rekisteritiedot, julkiset verkkosivut ja viralliset asiakirjat.

NordLEI palaa asiaan rekisteröijän (käyttäjän) kanssa mahdollisten epätäydellisten hakemusten osalta tai hakee lisätietoja vahvistaakseen yhteisön laillisuuden, kun julkisesti saatavilla olevat lähteet eivät riitä.

NordLEI ja GMEI-palvelu varmistavat kohtuullisessa laajuudessa, että GMEI-palvelu tai muu LOU (paikallinen toimintayksikkö) ei ole myöntänyt aiempaa LEI-tunnusta samalle yhteisölle.

JULKISET TIEDOT

LEI-tunnuksen hakija/siirtäjä hyväksyy sen, että kaikki NordLEI:n saamat ja vastaanottamat julkiset viitetiedot, jotka sisältyvät rekisteröinti- ja tuntemismenettelyprosessiin, julkaistaan välittömästi ja ovat haettavissa NordLEI:n, GMEI-palvelun ja GLEIF-verkkoportaalin kautta.

Jos yhteisön edustaja havaitsee virheellisiä tai vilpillisiä tietoja NordLEI:n julkisesti saatavilla olevista tiedoista, häntä pyydetään lähettämään sähköpostia osoitteeseen support@nordlei.org tutkimuksen käynnistämiseksi.

YLEISTÄ

Näitä käyttöehtoja voidaan päivittää milloin tahansa. Merkittävistä muutoksista kerrotaan NordLEI:n verkkosivuilla uutiskirjeiden osiossa. NordLEI-palvelun käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan näitä käyttöehtoja kaikkina aikoina.

NordLEI:n tarjoamiin palveluihin sovelletaan Ruotsin lakeja, ja kaikki oikeudelliset prosessit tapahtuvat Ruotsin tuomioistuimissa.