Käyttöehdot

VERSIO 24.11.2022
1. JOHDANTO

Nordic Legal Entity Identifier AB, yritystunnus 556708-1699, ruotsalainen osakeyhtiö (NordLEI) on akkreditoitu LOU (paikallinen toimintayksikkö) Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) -järjestelmässä ja tarjoaa LEI-palveluja asiakkailleen (Käyttäjä) lainkäyttöalueilla, jotka on määritetty sivustossa www.gleif.org sekä lainkäyttöalueilla, joita NordLEIn LOU-akkreditointi ei kata, käyttämällä valittuja LOU-akkreditoituja kumppaneita (Palvelut). Käyttäjän tulee viitata yksittäistä LEI:tä hakevaan oikeushenkilöön hakijana omasta puolestaan, tytäryhtiön puolesta vai muun oikeushenkilön edustajana (esimerkiksi asiamiehenä tai valtakirjan perusteella). NordLEI on myös akkreditoitu sijoitusrahastojen rekisteröintiin GLEIS-järjestelmässä ROC:n rahastosuhteita koskevan käytännön mukaisesti.

GLEIS-järjestelmää valvoo Global Legal Entity Identifier Foundation -säätiö (GLEIF). LEI:t ja oikeushenkilön viitetiedoista tulee julkisia, ja ne julkaistaan Global LEI Indexissä, jota ylläpidetään osoitteessa www.gleif.org.

Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin NordLEI-portaalin tileihin ja LEI-tunnuksiin.

2. PALVELUN TOIMITUS

NordLEI tarjoaa Palvelut NordLEIn sivustossa osoitteessa www.nordlei.org, jossa Käyttäjä luo tilin. Tämän tilin avulla Käyttäjä voi rekisteröidä uusia LEI-tunnuksia ja uusia tai siirtää nykyisiä LEI-tunnuksia. Palvelujen käyttämiseksi Käyttäjän tulee antaa LEI-tunnuksen edellyttämät oikeushenkilön viitetiedot (LE-RD). Lisäksi NordLEI säilyttää tunniste-, yhteys- ja laskutustiedot, jotka liittyvät suoraan asiakassuhteeseen Käyttäjän kanssa.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä hyväksyy sen, että henkilötietoja käsitellään NordLEI:n tietosuojakäytännössä www.nordlei.org/privacy-policy (Tietosuojakäytäntö) kuvatulla tavalla. Tietosuojakäytännöstä ilmenee, miten NordLEI käsittelee ja käyttää henkilötietoja sekä miten henkilökohtainen koskemattomuus suojataan Palveluita käytettäessä. Palveluissa niillä lainkäyttöalueilla, joita NordLEIn LOU-akkreditointi ei kata, NordLEI käsittelee kaikki henkilötiedot sen LOU-kumppanin puolesta, jota kyseisellä lainkäyttöalueella käytetään.

Yhden vuoden tuotteiden lisäksi NordLEI tarjoaa monivuotisia LEI-tunnusten uusimisia (Monivuotiset tuotteet). Ostetuissa Monivuotisissa tuotteissa NordLEI päivittää tulevina vuosina automaattisesti LEI:n niiden muutosten osalta, jotka on tehty liittyvän paikallisen yritysrekisterin tietoihin.

Jos oikeushenkilö lakkaa olemasta, menee konkurssiin tai vastaavaa, rahoja ei palauteta kokonaisuudessaan tai osittain.

3. LEI-SOVELLETTAVUUS JA VALIDOINTI

Yhteisön oikeus hakea ja saada LEI-tunnus määritellään laajasti LOU-periaatteiden suosituksessa 8, joka on nähtävissä osoitteessa www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Useimmissa tapauksissa paikalliseen kaupparekisteriin (tai vastaavaan) rekisteröityyn yhtiöön kuuluvan yhteisön validointiprosessi tapahtuu suoraviivaisesti julkisia lähteitä käyttämällä. On kuitenkin joitakin yhteisöjä, jotka eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä. Nämä voidaan katsoa oikeutetuksi saamaan LEI-tunnuksen, jos ne täyttävät tietyt ehdot sellaisina rahoituksen vastapuolina, jotka ovat velvollisia raportoimaan liiketoimistaan (EMIRin, MiFIRin tai vastaavan lainsäädännön alaisuudessa), esim. elinkeinonharjoittajat, rahastot ja rekisteröidyt yhteisyritykset, jotka voivat tehdä itsenäisiä rahoitustoimia.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjä, joka toimii muun oikeushenkilön puolesta, vakuuttaa olevansa asianmukaisesti valtuutettu edustamaan oikeushenkilöä kaikissa LEI-tunnuksiin liittyvissä suhteissa.

Käyttäjä on vastuussa oikeushenkilön viitetietojen sekä muiden NordLEI:lle annettujen yhteisön tietojen tarkkuudesta. Lähettäessään tiedot Käyttäjä takaa niiden oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessissa. NordLEI varaa itselleen oikeuden pyytää lisäasiakirjoja tai -tietoja.

Käyttäjän on toimitettava tai tarkistettava oikeushenkilön viitetiedot saadessaan siihen kehotuksen. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan NordLEI:lle kaikista rekisteröidyn yhteisön muutoksista, jotka edellyttävät oikeushenkilön viitetietojen muuttamista GLEIS:issä määritellyn oikeushenkilöä koskevan tapahtuman (Oikeushenkilötapahtumat) vuoksi. Joitakin havainnollistavia esimerkkejä esitetään näiden käyttöehtojen liitteessä 1 www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Tämä on tehtävä jatkuvasti ja oikeushenkilön viitetietojen tarkistuksen yhteydessä. Pakottava laki tai sisäinen LOU-valvonta voivat vaatia NordLEI:tä muuttamaan oikeushenkilön viitetietoja.

Monivuotisten tuotteiden osalta NordLEI voi ottaa vuosittain yhteyttä Käyttäjään sen vahvistamiseksi, ovatko oikeushenkilön viitetiedot oikeat ja voimassa. Jos NordLEI ei pysty vahvistamaan, että oikeushenkilön viitetiedot ovat ajan tasalla ja oikeat, NordLEI pidättää oikeuden odottaa LEI-tunnuksen uusimista, kunnes tiedot voidaan vahvistaa. Monivuotiset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Tilauksen tekemisen jälkeen sitä ei voi peruuttaa eikä rahoja palauteta.

Käyttäjän on varmistettava, että LEI-hakemus on ainutkertainen, ja hän on myös tietoinen siitä, että jokaiselle oikeushenkilölle voidaan myöntää vain yksi (1) LEI-tunnus eli että on olemassa kielto pyytää toista LEI-tunnusta joko NordLEI:stä tai jostakin muusta paikallisesta toimintayksiköstä. Jos validointiprosessi osoittaa, että toinen LEI-tunnus on rekisteröity (tai rekisteröitävänä), hakemuspyyntö hylätään.

Käyttäjä, omasta puolestaan ja edustamiensa oikeushenkilöiden puolesta, niiden allekirjoittajat sekä kaikki muut henkilöt, jotka liittyvät siihen, että tiedot tulevat osaksi oikeushenkilön viitetietoja, siirtävät täten NordLEI:lle kaikki oikeudet, jotka tarvitaan oikeushenkilön viitetietojen julkaisemiseksi GLEIS-järjestelmässä.

Muu osapuoli voi haastaa oikeushenkilön viitetiedot. Sellaisessa tapauksessa Käyttäjä on velvollinen välittömästi ja ilman viiveitä antamaan tukensa ja toimittamaan NordLEI:lle kaikki pyydetyt asiakirjat ja tiedot sekä tekemään muut toimenpiteet, jotta NordLEI:lle on puolestaan mahdollista täyttää omat tai kumppaninsa palvelutasovelvoitteensa GLEIFiä kohtaan.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että kaikkien LOU:lle annettavien tietojen sekä hakemusten ja pyyntöjen lähettäjän on oltava Käyttäjän valtuuttama allekirjoittaja, ja niiden on oltava asianmukaisesti päivättyjä ja allekirjoitettuja (fyysisesti, tai laillisesti pätevällä digitaalisella vahvistuksella), ja niillä on oltava todistus sen yksilön valtuuksista, joka allekirjoittaa sopimuksen oikeushenkilön puolesta. Käyttäjä on tietoinen siitä, että GLEIF pidättää itselleen oikeuden pyytää LEI-tunnuksen siirtämistä toiseen paikalliseen toimintayksikköön (LOU).

Käyttäjä on tietoinen siitä, että käyttäjän tiliin liittyvät LEI(t) voidaan siirtää NordLEI:lle tai muulle yhteistyötä tekevälle LOU:lle tulevaa ylläpitoa varten.

5. HINNOITTELU JA LASKUTUS

Palvelujen maksut julkistetaan hinnastossa hinnoittelusivulla www.nordlei.org/support-pricing ja palvelut maksetaan välittömästi Käyttäjän rekisteröityä tilauksen. Maksava yhteisö (Maksaja) – joka voi olla muu kuin Käyttäjä – suorittaa maksun kortilla tai tilisiirrolla, jotta LEI:n myöntäminen tai uusiminen ei viivästy. Maksu voidaan tehdä kassalla valitussa valuutassa. Epäilysten välttämiseksi täysi maksu määritellään NordLEI:lle maksetuksi nettomääräksi verojen, lähettäjän pankkimaksujen, valuutanvaihtopalkkioiden ja pankkienvälisten palvelumaksujen jälkeen. NordLEI pitää maksamattoman tilauksen avoimena, kunnes maksu on vastaanotettu tai se vanhenee maksamatta jättämisen jälkeen. NordLEI ei käsittele LEI-tunnuksen myöntämistä tai uusimista ennen kuin täysi maksu on vastaanotettu. Jos NordLEI ei ole saanut täyttä maksua tilausvahvistuksen mukaisesti riittävän nopeasti, NordLEI pidättää oikeuden poistaa tilauksen.

NordLEI soveltaa soveltuvin osin arvonlisäveroa Ruotsin ALV-säännösten mukaisesti palvelujen tarjoamiseen Ruotsissa, EU:n jäsenvaltioissa ja muualla maailmassa. NordLEI luottaa Käyttäjän rekisteröimän maksavan yhteisön (Maksaja) ALV-numeroon ja laskutustietoihin, jotka voivat poiketa LEI-tunnuksen Käyttäjän tiedoista. NordLEI ei tarjoa mitään muita verotodistuksia, arvonlisäverokyselyjä tai vastaavia.

Jos Maksaja on rekisteröity EU:n jäsenvaltioon, NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin vahvistamaan, että EU-arvonlisäverotunniste on olemassa ja voimassa. Jos Käyttäjä ei voi esittää EU:n ALV-tunnistetta rekisteröinnin yhteydessä, NordLEI pidättää ja perii maksun yhteydessä täyden ruotsalaisen arvonlisäveron, tällä hetkellä suuruudeltaan 25 %. Jos Käyttäjä pystyy esittämään voimassa olevan EU-arvonlisäverotunnisteen, Maksaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveron paikallisesti ns. käänteisen maksun periaatteen mukaisesti. Tilausvahvistus ja kuitti sisältävät kaikki tarvittavat EU-arvonlisäverotiedot.

NordLEI lähettää kaikki tilausvahvistukset ja kuitit PDF-asiakirjoina sähköpostitse. Kuitit sisältävät laskutustiedot ja laskun vastaanottajan, jotka Käyttäjä on antanut rekisteröinnin yhteydessä NordLEI:n internetportaaliin tai joukkokäsittelytiedostoon. Käyttäjä hyväksyy omasta puolestaan ja edustamiensa oikeushenkilöiden puolesta, rekisteröity laskun vastaanottaja mukaan lukien, tilausvahvistusten ja kuittien sähköisen lähettämisen.

NordLEI voi määrävälein tarkastella hinnaston kaikkia veloituksia ja maksuja ja tällöin NordLEI voi korottaa tai alentaa mitä tahansa maksua. Aktiivisen Käyttäjän osalta uudet maksut ovat voimassa seuraavalla kaudella, jos tai kun LEI-tunnus uusitaan.

6. NORDLEIN VELVOLLISUUDET

NordLEI tarkistaa Käyttäjän antamat oikeushenkilön viitetiedot. Tämä merkitsee hakevan oikeushenkilön olemassaolon tarkistamista käyttäen julkisia lähteitä, kuten yritysrekisterin tietoja, julkisia sivustoja ja virallisia asiakirjoja.

Tarvittaessa NordLEI ottaa Käyttäjään yhteyttä, mikäli hakemus on puutteellinen tai pyytääkseen lisätietoja oikeushenkilön kelvollisuuden vahvistamiseksi, jos julkiset lähteet eivät tähän riitä. Saatuaan tästä tiedon Käyttäjän on annettava NordLEI:lle pyydetyt tiedot.

NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että toinen paikallinen toimintayksikkö (LOU) ei ole aiemmin myöntänyt LEI-tunnusta samalle oikeushenkilölle.

Käyttäjällä tai rekisteröidyllä oikeushenkilöllä on oikeus pyytää LEI-tunnuksensa siirtoa toiselle paikalliselle (oikeushenkilön nimeämälle) toimintayksikölle ja/tai sallia toisen paikallisen toimintayksikön pyytää puolestaan tällaista siirtoa. Tällaisen siirron yhteydedssä NordLEI ei peri mitään maksua siirron toteutuksessa.

Oikeushenkilötapahtumien LEI-validoinnin päätyttyä oikeushenkilön viitetiedot päivitetään sovitun ajan pituisen haasteen käsittelyn aikana GLEIF:in ja paikallisen toimintayksikön välisen nykyisen palvelutasosopimuksen (SLA) mukaisesti.

Jos kolmas osapuoli haastaa Käyttäjän oikeushenkilön viitetiedot, NordLEI ilmoittaa asiasta Käyttäjälle ja validoi haasteen. Haaste voidaan hyväksyä ja julkistaa tai hylätä.

7. JULKISET TIEDOT

Käyttäjä hyväksyy, että kaikki NordLEI:n tai sen kumppanin rekisteröinnin validoinnin osana hankkimat ja saamat julkiset ja yksityiset viitetiedot julkistetaan välittömästi ja ne ovat soveltuvilta osin haettavissa NordLEI:n ja GLEIF:n verkkosivuilta.

Jos rekisteröidyn oikeushenkilön edustaja havaitsee virheellisiä tai vilpillisiä tietoja NordLEI:n julkisesti saatavilla olevista tiedoista, hänen on oltava yhteydessä sivustoon support@nordlei.org käynnistääkseen tiedustelun.

8. KAUSI JA PÄÄTTYMINEN

Näiden Ehtojen alainen sopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä tai NordLEI purkaa sen tai muulla tavoin päättää sopimuksen voimassaolon (joko täysin tai NordLEI vain paikallisen toimintayksikön ominaisuudessa). Ilmoitus päättymisestä tulee lähettää kirjallisena päättävän osapuolen toimesta ja päättyminen tulee voimaan, kun ei-päättävä osapuoli vastaanottaa ilmoituksen.

Jommankumman osapuolen ilmoituksen mukaisesti päättyminen on mahdollista, kun LEI-tunnus (Käyttäjän tai hänen edustamansa oikeushenkilön) siirretään toiselle paikalliselle toimintayksikölle tai GLEIF:ille Päättyminen tapahtuu päivämäärällä, jolloin siirto tapahtuu, ja päättyminen rajoittuu siirretyn LEI-tunnuksen sopimukseen.

NordLEI:n ilmoituksen mukaisesti välittömästi toteutuva päättyminen on mahdollista, kun (i) Käyttäjä luopuu tilastaan LEI-tunnuksella varustettuna oikeushenkilönä tai (ii) LEI-tunnus poistetaan johtuen siitä, että Käyttäjä ei täytä vaatimuksia uudelleenvalidoinnin yhteydessä.

Jommankumman osapuolen ilmoituksen mukaisesti välitön päättyminen on mahdollista (i) sopimusvelvoitteiden vakavien tai toistuvien rikkomusten yhteydessä, joita ei voi korjata tai joiden korjaamisesta on kieltäydytty kohtuullisessa korjausajassa, tai (ii) siinä tapauksessa, että NordLEI:n pääsopimus GLEIF:in kanssa päättyy (jolloin NordLEI ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita tällainen päättyminen aiheuttaa).

9. YLEISTÄ

NordLEI voi päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle hänen kirjautuessaan NordLEI:n verkkosivustolle. NordLEI:n palvelujen Käyttäjä on aina laillisesti velvoitettu noudattamaan voimassa olevia Ehtoja.

Nämä Ehdot sekä niihin liittyvät liitteet katsotaan toteutetuiksi englanninkielisinä. Jos englanninkielisen alkuperäisversion ja käännösten välillä on eroja, sovelletaan englanninkielistä alkuperäistä versiota. Näihin Ehtoihin mahdollisesti tehtävät huomautukset tulee tehdä englanninkielisinä.

NordLEI:n tarjoamat palvelut ovat Ruotsin lakien alaisia ja kaikki mahdolliset oikeustoimet tapahtuvat Ruotsin oikeusistuimissa.