Käyttöehdot

VERSIO 22. SYYSKUUTA 2021
1. PALVELUN TOIMITUS

Nordic Legal Entity Identifier AB, yritystunnus 556708-1699, ruotsalainen osakeyhtiö (jäljempänä 'NordLEI') on hyväksytty LOU (Legal Operation Unit) Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) -järjestelmässä ja tarjoaa LEI-palveluja Pohjoismaille ja Baltian alueelle NordLEI:n LEI-rekisteröijille ('Käyttäjä' tai 'Käyttäjät').

NordLEI käsittelee LEI-rekisteröinti- ja ylläpitotietoja NordLEI:n verkkoportaalin (www.nordlei.org) ja/tai joukkolatauspalvelujen avulla. NordLEI-portaali ja joukkolähetys tallentavat kaikki LEI-rekisteröinnin edellyttämät pakolliset kentät (viitetiedot). Tämän lisäksi NordLEI säilyttää käyttäjätilejä ja laskutustietoja, jotka liittyvät suoraan asiakassuhteeseen Käyttäjän kanssa.

Tietosuojakäytäntömme kattaa henkilökohtaisten tietojen hallinnoinnin ja käytön sekä niiden suojauksen palvelujemme käytön yhteydessä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt sen, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään tietosuojakäytännössämme kuvatulla tavalla.

Jos englanninkielisen alkuperäisversion ja näiden käyttöehtojen käännösten välillä on eroja, sovelletaan englanninkielistä alkuperäistä versiota.

2. HINNOITTELU JA LASKUTUS

NordLEI noudattaa ja veloittaa asiakkailta alla esitettäviä vakiohintoja.

Ensimmäisen NordLEI:n kautta tapahtuvan LEI-rekisteröinnin tai vuotuisen LEI-uusinnan hinta julkaistaan hinnoittelusivulla, www.nordlei.org/support-pricing ja se maksetaan välittömästi, käyttäjän rekisteröityä tilauksen. Pisimmillään NordLEI pitää maksamattoman tilauksen avoimena 30 päivän ajan, minkä jälkeen tilaus katsotaan mitätöityneeksi. NordLEI lähettää tilausvahvistukset ja kuitit vain PDF-dokumentteina sähköpostitse Käyttäjälle. Ennen 12 kuukauden ylläpitokauden päättymistä NordLEI ottaa yhteyttä Käyttäjään muistuttaakseen LEI-voimassaolon uusimistarpeesta.

Jos LEI-tunnusta ei ylläpidetä, se raukeaa eikä ole enää voimassa viranomaisille tapahtuvassa raportoinnissa ja muussa käytössä. Euroopan sääntelyviranomainen EAMV on 24. lokakuuta 2014 selventänyt, että LEI-tunnusta, jota ei ole asianmukaisesti uusittu ja ylläpidetty, ei hyväksytä EMIR-asetuksen mukaisten tapahtumien raportointitarkoituksiin.

NordLEI soveltaa soveltuvin osin arvonlisäveroa Ruotsin alv-säännösten mukaisesti palvelujen tarjoamiseen Ruotsissa, EU:n jäsenvaltioihin ja muualle maailmaan. NordLEI luottaa Käyttäjän rekisteröimän maksavan yhteisön ('Maksaja') alv -numeroon ja laskutustietoihin, jotka voivat poiketa LEI-haltijan tiedoista. NordLEI ei tarjoa mitään muita verotodistuksia, arvonlisäverotietoja tai vastaavia.

Jos Maksaja on rekisteröity EU: n jäsenvaltioon, NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin vahvistamaan, että EU-arvonlisäverotunniste on olemassa ja on voimassa. Jos Käyttäjä ei voi esittää EU:n alv-tunnistetta rekisteröinnin yhteydessä, NordLEI pidättää ja perii maksun yhteydessä täyden ruotsalaisen arvonlisäveron, tällä hetkellä suuruudeltaan 25 %. Jos Käyttäjä pystyy esittämään voimassa olevan EU-arvonlisäverotunnisteen, Maksaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveron paikallisesti ns. käänteisen maksun periaatteen mukaisesti. Tilausvahvistus ja kuitti sisältävät kaikki tarvittavat EU-arvonlisäverotiedot.

Rekisteröijä (Käyttäjä) hyväksyy tilausvahvistusten ja kuittien sähköisen lähettämisen omastaan ja kaikkien laskutuksen vastaanottajien puolesta, jotka hän rekisteröi NordLEI-portaalissa tai joukkotiedostojen käsittelyssä.

Maksajan on suoritettava maksu välittömästi vastaanotetun tilausvahvistuksen (-vahvistusten) mukaisesti, jotta LEI-tunnuksen myöntämisessä tai uusimisessa ei tapahdu viivettä, ja Maksaja voi valita suorittavansa maksun jollakin seuraavista valuutoista: USD, EUR, SEK, DKK, GBP tai NOK. Epäilysten välttämiseksi täysi maksu määritellään NordLEI:lle maksetuksi nettomääräksi verojen, lähettäjän pankkimaksujen, valuutanvaihtopalkkioiden ja pankkienvälisten palvelumaksujen jälkeen.

Jos NordLEI ei ole saanut täyttä maksua tilausvahvistuksen mukaisesti, NordLEI pidättää oikeuden poistaa tilauksen.

NordLEI lähettää kaikki tilausvahvistukset ja kuitit PDF-asiakirjoina sähköpostitse. Kuitit sisältävät laskutustiedot ja tiedot, jotka Käyttäjä on antanut rekisteröinnin yhteydessä NordLEI:n internetportaalin tai joukkokäsittelymallin avulla.

NordLEI voi vuosittain tarkistaa maksuaikataulunsa ja yksipuolisesti päättää uusista maksuista.

3. ASIANMUKAINEN HUOLELLISUUS JA LEI-SOVELLETTAVUUS

Yhteisön oikeus hakea ja saada LEI-tunnus määritellään laajasti LOU-periaatteiden suosituksessa 8, joka on nähtävissä osoitteessa http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. Useimmissa tapauksissa paikalliseen kaupparekisteriin (tai vastaavaan) rekisteröityyn yhtiöön kuuluvan yhteisön asianmukaisen huolellisuuden due diligence -prosessi tapahtuu suoraviivaisesti julkisia lähteitä käyttämällä. On kuitenkin joitakin yhteisöjä, jotka haluavat hakea LEI-tunnusta ja jotka eivät ole erillisiä oikeushenkilöitä toimivaltansa sääntöjen ja lakien mukaan. Nämä voidaan hyväksyä erillisinä LEI-haltijoina, jos he täyttävät riittävät ehdot rahoituksen vastapuolina, jotka ovat velvollisia raportoimaan liiketoimistaan (EMIR, Dodd-Frank Act tai vastaava lainsäädäntö), esim. rahastot, valtion virastot ja kunnat, jotka voivat tehdä itsenäisiä rahoitustoimia ja ovat oikeutettuja saamaan LEI:n.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjä on vastuussa viitetietojen oikeellisuudesta. Tämä pätee kaikissa tapauksissa riippumatta siitä, toimiiko Käyttäjä hakijana omasta puolestaan, tytäryhtiön puolesta vai edustajana toimien. Lähettäessään viitetietoja Käyttäjä takaa niiden oikeellisuuden ja sovellettavuuden LEI-rekisteröintiprosessissa.

Hakemuksen tekevä Käyttäjä esiintyy rekisteröidyn yhteisön valtuutettuna edustajana, joko Käyttäjän roolissa yrityksen työntekijänä tai virkamiehenä tai toimimalla kumppanuusyhteisön puolesta (ns. Ensisijainen rekisteröinti). Erityistapauksissa NordLEI voi joutua pyytämään tarpeellisia lisätietoja.

Agenteilla ja edustajilla, jotka tekevät rekisteröinnin kolmannen osapuolen yhteisölle (ns. Avustettu rekisteröinti), on oltava asianmukainen valtuutus, esim. valtakirjan, yleisten ehtojen tai vastaavien oikeudellisten mekanismien mukaisesti. Käyttäjä takaa, että hänellä on tällainen valtuutus rekisteröidessään LEI-hakemuksen NordLEI -portaalia ja/tai joukkoprosessia käyttäen. NordLEI:llä on tarvittaessa oikeus pyytää lisädokumentointia.

NordLEI pidättää itselleen oikeuden pyytää LEI-hakijalta (Käyttäjältä) kirjallisia/skannattuja lisätietoja, esimerkiksi asiakirjoja, joilla varmistetaan, että kolmannen osapuolen rekisteröintiä toteuttava yhteisö on valtuutettu asianmukaisesti.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan NordLEI:lle kaikista rekisteröidyn yhteisön muutoksista, jotka edellyttävät yritystoiminnan vuoksi tapahtuvaa LEI-viitetietojen muuttamista, esimerkiksi. sulautumisessa, purkautumisessa, hankinnassa tai muussa yhtiötä koskevassa muutoksessa, jolla on todellinen tai mahdollinen vaikutus LEI-tunnukseen ja/tai LE-RD:hen. Tämä on tehtävä jatkuvasti ja yhdessä LEI-viitetietojen vuosittaisen ylläpidon ja uudelleenvalidoinnin kanssa. Pakottava laki tai sisäinen LOU-valvonta voivat vaatia NordLEI:tä muuttamaan LE-RD:tä (LE Reference Data).

Käyttäjän on varmistettava, että LEI-hakemus on ainutkertainen, ja hän on myös tietoinen siitä, että jokaiselle oikeushenkilölle voidaan myöntää vain yksi (1) LEI-tunnus eli että on olemassa kielto pyytää toista LEI-tunnusta joko NordLEI:stä tai jostakin muusta paikallisesta toimintayksiköstä. Jos asianmukaisen huolellisuuden Due Diligence -prosessi osoittaa, että toinen LEI-tunnus on rekisteröity (tai rekisteröitävänä), Käyttäjän pyyntö hylätään. Ensimmäisestä LEI-hakemuksesta aiheutuvat maksut kuitenkin peritään NordLEI:n tekemästä työstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Kaikkien NordLEI:lle annettavien tietojen sekä hakemusten ja pyyntöjen lähettäjän on oltava Oikeushenkilön valtuuttama allekirjoittaja ja niiden on oltava asianmukaisesti päivättyjä ja allekirjoitettuja.

Käyttäjän on tarkistettava LE-RD vähintään kerran vuodessa varmistaakseen sen virheettömyyden.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että LEI-tunnuksen myöntämiseen ja vuosittaiseen uusimiseen sovelletaan GLEIF:n asettamia vaatimuksia.

Käyttäjän on suoritettava vuosittainen maksu LEI-tunnuksen uudelleen validoinnista ja uusimisesta.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että GLEIF pidättää itselleen oikeuden pyytää LEI-tunnuksen siirtämistä toiseen LOU-yksikköön.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että pakottava laki tai sisäinen LOU-valvonta voivat vaatia NordLEI:tä vaihtamaan LE-RD:n.

5. NORDLEIN VELVOLLISUUDET

NordLEI tarkistaa, että Käyttäjän antamat viitetiedot ovat kattavat. Tämä merkitsee sen tarkistamista, että hakeva oikeushenkilö on olemassa, käyttäen julkisia lähteitä, kuten yritysrekisterin tietoja, julkisia sivustoja ja virallisia asiakirjoja.

NordLEI ottaa Käyttäjään yhteyttä, mikäli hakemus on puutteellinen tai pyytääkseen lisätietoja oikeushenkilön kelvollisuuden vahvistamiseksi, jos julkiset lähteet eivät tähän riitä.

NordLEI pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että muu LOU ei ole aiemmin myöntänyt LEI-tunnusta samalle oikeushenkilölle.

Oikeushenkilöllä on oikeus pyytää LEI-tunnuksensa siirtoa toiselle LOU:lle (oikeushenkilön nimeämälle) ja/tai sallia toisen LOU:n pyytää puolestaan tällaista siirtoa. Siirtoon ei liity maksuja.

Muu osapuoli voi haastaa LE-RD:nne. Tällöin NordLEI ilmoittaa asiasta Käyttäjälle ja tarkistaa haasteen. Haaste voidaan hyväksyä ja julkistaa, korjata ja julkistaa tai hylätä.

6. JULKISET TIEDOT

LEI:n hakija/siirtäjä hyväksyy, että kaikki NordLEI:n rekisteröinnin ja due diligence -menettelyn osana hankkimat ja saamat julkiset viitetiedot julkistetaan välittömästi ja ne ovat soveltuen haettavissa NordLEI:n ja GLEIF:n verkkoportaaleissa.

Jos oikeushenkilön edustaja havaitsee virheellisiä tai vilpillisiä tietoja NordLEI:n julkisesti saatavilla olevista tiedoista, hän voi lähettää viestin support@nordlei.org tiedustelun käynnistämiseksi.

7. KAUSI JA PÄÄTTYMINEN

Näiden Ehtojen alainen sopimus on voimassa, kunnes Käyttäjä tai NordLEI puretaan tai muutoin lakkaa toimimasta (joko täysin tai LOU:n ominaisuudessa). Ilmoitus päättymisestä tulee lähettää kirjallisena päättävän osapuolen toimesta ja päättyminen tulee voimaan, kun ei-päättävä osapuoli vahvistaa vastaanottamisen.

Päättyminen on mahdollista, kun (i) Käyttäjän LEI siirretään toiselle paikalliselle toimijalle tai GLEIFille, (ii) Käyttäjä jättää tilansa oikeushenkilönä LEI-tunnuksella tai (iii) LEI-tunnus poistetaan johtuen siitä, että Käyttäjä ei täytä vaatimuksia uudelleenvalidoinnin yhteydessä.

Välitön päättyminen on mahdollista (i) sopimusvelvoitteiden vakavien tai toistuvien rikkomusten yhteydessä, joita ei voi korjata tai joiden korjaamisesta on kieltäydytty kohtuullisessa korjausajassa, tai (ii) siinä tapauksessa, että NordLEI:n pääsopimus GLEIF:in kanssa päättyy (jolloin NordLEI ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita tällainen päättyminen aiheuttaa).

8. YLEISTÄ

NordLEI:n hyvityskäytäntöön voi tutustua osoitteessa www.nordlei.org/refund-policy.

Näitä Ehtoja voidaan päivittää milloin vain. Olennaisista muutoksista viestitään NordLEI:n sivuston uutisissa. NordLEI:n palvelujen Käyttäjät ovat laillisesti velvoitettuja noudattamaan aina näitä Ehtoja.

Nämä Ehdot sekä niihin liittyvät Todisteet toteutetaan englanninkielisinä. Jos englanninkielisen alkuperäisversion ja käännösten välillä on eroja, sovelletaan englanninkielistä alkuperäistä versiota. Näihin Ehtoihin mahdollisesti annettavat huomautukset tulee tehdä englanniksi.

NordLEI:n tarjoamat palvelut ovat Ruotsin lakien alaiset, ja mahdolliset oikeustoimet tapahtuvat ainoastaan Ruotsin oikeusistuimissa.